KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chương trình đào tạo -Kế hoạch học kỳ dự kiến - 6 Ngành Khoa Quản trị kinh doanh khóa 2020, 2021, 2022

Võ Thị Thu Thuỷ - 28/09/2023 - 0 bình luận

Kế hoach học kỳ các khóa 

1/ Ngành Kinh doanh quốc tế CTDT 2021. Kế hoach học kỳ khóa 2020, 2021, 2022

2/ Ngành Marketing CTDT 2021. Kế hoach học kỳ khóa  2020, 2021, 2022

3/ Ngành Quản trị Nhân lực CTDT 2021. Kế hoach học kỳ khóa  2020, 2021, 2022

4/ Ngành Quản trị kinh doanh CTDT 2021. Kế hoach học kỳ khóa  2020, 2021, 2022

5/ Ngành Du lịch CTDT 2020. Kế hoach học kỳ khóa 2020, 2021, 2022

6/ Ngành Logicstics và Quản lý chuỗi cung ứng CTDT 2020. Kế hoach học kỳ khóa 2020, 2021, 2022

Viết bình luận của bạn