KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA
     CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 2016
          1. Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
          2. Ngành Quản Trị Nhân Lực
     CÁC NGÀNH ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - 2015
     Ngành Quản Trị Kinh Doanh
          1. Chuyên ngành Quản Trị Nhân Lực
          2. Chuyên ngành Quản Trị Marketing
          3. Chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế
          4. Chuyên ngành Quản Trị Du Lịch