KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tổ chức khoa

       
 
 • Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sinh 
 • Phụ trách Khoa Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông Marketing; Quảng cáo
 • Lý lịch khoa học
 • Email: sinh.nh@ou.edu.vn
 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   

 

 
 • Võ Thị Thu Thủy
 • Trợ lý đào tạo Khoa
 • Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 • Email: thuy.vtt@ ou.edu.vn 
 

 

 
 • Lê Phan Anh Vũ 
 •   Chuyên viên phụ trách công tác SV
 •   Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 •   Email: vu.lpa@ ou.edu.vn
 
    
 • Hồ Trọng Tín
 •   Chuyên viên phụ trách văn thư kế toán
 •   Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 •   Email: tin.ht@ ou.edu.vn