KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đội ngũ giảng viên

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
   
   
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Thạc sĩ Trần Tuấn Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Phân tích dữ liệu định lượng; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thị trường bán lẻ
 • Lý lịch khoa học
 • Email: anh.tt@ou.edu.vn
       
   
       
   
 • Thạc sĩ Trương Mỹ Diễm
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại quốc tế; Đầu tư nước ngoài (FDI); Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Lý lịch khoa học
 • Emaildiem.tm@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Tiến sĩ Vân Thị Hồng Loan
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Quan hệ công chúng
 • Lý lịch khoa học
 • Email: loan.vth@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Thạc sĩ Lê Vũ Linh Toàn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Marketing quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng
 • Lý lịch khoa học
 • Email: toan.lvl@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
   
 • Giảng viên Lê Hoài Việt
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khởi nghiệp
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: viet.leh@ou.edu.vn
   
 • Thạc sĩ Dương Hương Giang
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hành vi khách hàng, Quản trị thu mua, Quản trị vận hành
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: giang.hd@ou.edu.vn