KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đội ngũ giảng viên

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
   
 • Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sinh 
 • Phụ trách Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông Marketing; Quảng cáo
 • Lý lịch khoa học
 • Email: sinh.nh@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Tiến sĩ Bùi Ngọc Tuấn Anh
 • Phó trưởng Bộ môn Marketing
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Digital Marketing, Marketing, Thương mại điện tử
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: anh.bnt@ou.edu.vn
       
   
 • Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Trâm
 • Trưởng Bộ môn Quản trị Chuỗi cung ứng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: E-commerce, Operation supply chain management, Business research method
 • Lý lịch khoa học
 • Email: tram.ntb@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
 • Thạc sĩ Trần Tuấn Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Phân tích dữ liệu định lượng; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thị trường bán lẻ
 • Lý lịch khoa học
 • Email: anh.tt@ou.edu.vn
       
   
 • NCS Trương Mỹ Diễm
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại quốc tế; Đầu tư nước ngoài (FDI); Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Lý lịch khoa học
 • Email: diem.tm@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Tiến sĩ Vân Thị Hồng Loan
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Quan hệ công chúng
 • Lý lịch khoa học
 • Email: loan.vth@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Thạc sĩ Lê Vũ Linh Toàn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Marketing quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng
 • Lý lịch khoa học
 • Email: toan.lvl@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Thạc sĩ Lê Hoài Việt
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khởi nghiệp
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: viet.leh@ou.edu.vn
       
   
 • NCS Dương Hương Giang
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hành vi khách hàng, Quản trị thu mua, Quản trị vận hành
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: giang.hd@ou.edu.vn
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 • Thạc sỹ Võ Thanh Dũ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Báo chí và truyền thông; Văn học
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: du.vt@ou.edu.vn