KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Sứ mạng - Tầm nhìn - Các giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Định hướng phát triển của Khoa QTKD đến năm 2023 trở thành một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực về quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa QTKD là mở rộng và nâng cao tri thức quản trị kinh doanh thông qua những phương thức đào tạo linh hoạt và công nghệ hiện đại, đóng góp phục vụ cộng đồng và thúc đẩy xã hội học tập.

Giá trị cốt lõi

Chính trực
Cam kết - dấn thân 
Năng động - sáng tạo 
Hợp lực