KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Sứ mạng - Tầm nhìn - Các giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa QTKD là mở rộng và nâng cao tri thức quản trị kinh doanh hông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt phục vụ cộng đồng và thúc đẩy xã hội học tập.

Tầm nhìn

Định hướng phát triển của Khoa QTKD đến năm 2025 trở thành một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực về quản trị kinh doanh có uy tín tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Chính trực
Gắn kết
Sáng tạo