KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chương trình đào tạo chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2021

CTĐT Ngành Kinh doanh quốc tế Khóa 2021

CTĐT Ngành Marketing Khóa 2021

CTĐT Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2021

CTĐT Ngành Quản trị nhân lực Khóa 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2020 VÀ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019 TRỞ VỀ SAU

     DANH MỤC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ KHÓA 2021

      DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG & THAY THẾ KHÓA 2019
     1. Ngành Kinh doanh quốc tế
     2. Ngành Marketing
     3. Ngành Quản trị kinh doanh
     4. Ngành Quản trị nhân lực
     5. Ngành Du lịch  
     6. Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016
     1. Ngành Quản trị kinh doanh
          a. Chuyên ngành Quản trị Marketing

          b. Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

          c. Chuyên ngành Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

     2. Ngành Quản trị nhân lực
     3. Ngành Kinh doanh quốc tế
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015
     Ngành Quản trị kinh doanh
          a. Chuyên ngành Du lịch
          d. Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2011 ĐẾN 2014
     Kế hoạch học kỳ dự kiến
          - Khóa 2013
          - Khóa 2014
          Lưu ý: Sinh viên các Khóa 2011, 2012, 2013 phải học môn tiếng Anh nâng cao 4 
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
     Ngành Quản trị kinh doanh
          - Khóa 2015
          - Khóa 2016
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ 2
     Ngành Quản trị kinh doanh
          - Khóa 2015
          - Khóa 2016