KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/V CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Đinh Phan Hoàng Uyên - 07/07/2022 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo v/v công nhận giải và khen thưởng sinh viên tham gia đề tài đạt giải cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2019-2020

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn