KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH THỰC TẬP 1 (KIẾN TẬP) HỌC KỲ 2, NĂM 2022-2023

Võ Thị Thu Thuỷ - 06/02/2023 - 0 bình luận

Sinh viên xem Kế hoạch kiến tập Tại đây

Danh sách phân công cơ sở kiến tập và giảng viên hướng dẫn Tại đây

Viết bình luận của bạn