KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2024-2025

Khoa QTKD - 05/04/2024 - 0 bình luận

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo về việc Triển khai kế hoạch hoạt động Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2024-2025.

Link đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học TẠI ĐÂY

Danh mục ngành đăng ký đề cương và đề tài, xem TẠI ĐÂY

Kế hoạch và thời gian triên khai hoạt động, xem TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn