KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH THỰC TẬP 1 (KIẾN TẬP) KHÓA 2022; HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023-2024

Khoa QTKD - 04/01/2024 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch thực tập 1 (Kiến tập) Khóa 2022; Học kỳ 2, Năm học 2023-2024. Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn