KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa QTKD - 12/08/2022 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo Kế hoạch Tổ chức thực tập tốt nghiệp và Khóa luận ngành Quản trị Kinh doanh năm học 2022 – 2023

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn TẠI ĐÂY

Sinh viên muốn tham gia thực tập tốt nghiệp học kỳ 1/2022-2023, vui lòng điền thông tin TẠI ĐÂY đến hết ngày 31/08/2022 để Khoa có cơ sở phân công giảng viên hướng dẫn.
Lưu ý:
Sinh viên phải đăng ký môn học trực tuyến (theo kế hoạch P.QLĐT) mới được phân công hướng dẫn thực tập.

Sinh viên ngành QTKD, Mã môn học: BADM4899; Đề cương Thực tập 2 Ngành QTKD
Sinh viên ngành Quản trị nhân lực Mã Môn học : HRMA4899; Đề cương Thực tập 2 Ngành QTNL
Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế Mã Môn học : IBUS4899; Đề cương Ngành KDQT

Sinh viên ngành Marketing, Mã môn học: MARK4899; Đề cương Ngành Marketing

Mẫu báo cáo Thực tập

Mẫu nhật ký hực tập
Thời gian công bố danh sách giảng viên hướng dẫn là ngày 24/09/2022

Link đăng ký thư giới thiệu thực tập (không bắt buộc, chỉ đăng ký khi Doanh nghiệp yêu cầu): TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn