KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG TIN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN NĂM HỌC 2022 - 2022, HK1/2022-2023

Khoa QTKD - 12/08/2022 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch v/v Tổ chức thực tập tốt nghiệp và Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh năm học 2022 – 2023

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn TẠI ĐÂY

Sinh viên muốn tham gia thực tập tốt nghiệp học kỳ 1/2022-2023 vui lòng điền thông tin  TẠI ĐÂY đến hết ngày 31/08/2022 để khoa có cơ sở phân công Giảng viên hướng dẫn.
Lưu ý:
Sinh viên phải đăng ký môn học trực tuyến (theo kế hoạch P.QLĐT) mới được phân công hướng dẫn thực tập.

Sinh viên Ngành QTKD, Mã môn học: BADM4899; Đề cương Thực tập 2 Ngành QTKD
Sinh viên Ngành Quản trị nhân lực Mã Môn học : HRMA4899; Đề cương Thực tập 2 Ngành QTNL
Sinh viên Ngành Kinh doanh quốc tế Mã Môn học : IBUS4899; Đề cương Ngành KDQT

Sinh viên Ngành Marketing, Mã môn học: MARK4899; Đề cương Ngành Marketing

Mẫu Báo cáo Thực tập

Mẫu Nhật ký Thực tập
Thời gian công bố danh sách giảng viên hướng dẫn là ngày 24/09/2022

Link đăng ký thư giới thiệu thực tập (không bắt buộc, chỉ đăng ký khi Doanh nghiệp yêu cầu): TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn