KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌC KỲ 2/2023-2024

Khoa QTKD - 26/07/2023 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo về Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và khóa luận ngành Quản trị kinh doanh, 2023-2024 HK2, sinh viên xem chi tiết thông tin TẠI ĐÂY

Sinh viên đăng ký thông tin thực tập Doanh nghiệp TẠI ĐÂY

Đề cương môn học Thực tập 2 TẠI ĐÂY

Đề cương môn học Khóa luận tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Báo cáo thực tập mẫu bìa TẠI ĐÂY

Báo cáo thực tập nhật ký TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Cấp thư giới thiệu thực tập TẠI ĐÂY (không bắt buộc, đăng ký khi Doanh nghiệp yêu cầu)

Viết bình luận của bạn