KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI QUỐC TẾ SINH VIÊN VIỆT PHÁP 2022

Nguyen Thi Thu Thao - 28/03/2022 - 0 bình luận

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI QUỐC TẾ SINH VIÊN VIỆT PHÁP 2022 – CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN NGHỀ NGHIỆP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ROUEN

Xem chi tiết thông cáo báo chí tại đây:

https://bit.ly/3Nm8PkJ

https://bit.ly/35g7mLo

https://bit.ly/36xK1p6

https://bit.ly/36YsTZO

https://bit.ly/3uxIXcU