KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

06 Tạp chí chuyên ngành của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hệ thống dữ liệu quốc tế RePEc

Khoa QTKD - 21/02/2024 - 0 bình luận

Tháng 01/2024, hệ thống dữ liệu quốc tế RePEc (Research Papers in Economicslà hệ thống dữ liệu kinh tế và các dữ liệu thuộc các lĩnh vực khác có liên quan đã chấp nhận 06 Tạp chí chuyên ngành của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hệ thống dữ liệu này. RePEc là hệ thống dữ liệu quốc tế có uy tín, là kho dữ liệu trực tuyến lớn nhất thế giới kết nối với hơn 2000 nhà xuất bản và kho dữ liệu với hơn 4,6 triệu bài báo, tài liệu, mục phần mềm, trong đó có gần 4,2 triệu mục có sẵn trực tuyến. Tạp chí tham gia hệ thống dữ liệu này nhằm tăng cường phổ biến các nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí. Các nghiên cứu này dễ dàng tiếp cận hơn đối với các độc giả và tác giả trên thế giới. Ngoài ra, 06 Tạp chí chuyên ngành của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn có trong cơ sở dữ liệu IDEAS. Đây là cơ sở dữ liệu lớn gồm hơn 4,6 triệu mục nghiên cứu, trong đó có 4,2 triệu mục có thể tải xuống toàn văn. 06 Tạp chí chuyên ngành của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng được EconPapers cung cấp quyền truy cập tới RePEc.

Theo Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh