KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

OU có thêm 5 chương trình đào đạo trình độ đại học đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoa QTKD - 10/07/2023 - 0 bình luận

05 Chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU) vừa qua đã nhận giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) gồm các ngành Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học, Luật, Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng do Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng cấp.

Chuẩn MOET (gồm 61 tiêu chí trong tổng số 10 tiêu chuẩn) là bộ chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế và được giao quyền triển khai đánh giá cho các đơn vị độc lập có chức năng kiểm định các trường Đại học của Việt Nam. 

Thông qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Nhà trường trong việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, cơ hội việc làm; đồng thời khẳng định với nhà tuyển dụng, với xã hội về khả năng đáp ứng cho nhu cầu ngành nghề, việc làm của người học.

Theo OU