KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO KIẾN TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2018

Lê Phan Anh Vũ - 30/06/2020 - 0 bình luận

Sinh viên Khóa 2018 chuẩn bị bước vào đợt Kiến tập thực tế tại Doanh nghiệp, các em thực hiện các bước sau:

1. Đăng ký môn học trực tuyến theo đúng Kế hoạch Phòng Quản lý đào tạo, tên môn học: Kiến tập (TN tại doanh nghiệp), mã môn học: BADM2601.

2. Đăng ký thông tin sinh viên, Khoa căn cứ trên dữ liệu cung cấp, để phân công Giảng viên hướng dẫn, bố trí doanh nghiệp, theo link: https://bit.ly/3ie8mBt  (từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 6/7/2020)

3. Tạo CV (bản tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc mà ứng viên muôn ứng tuyển), tải lên Folder Chung theo hướng dẫn, theo link: (từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 6/7/2020):

https://bit.ly/2YJixpL

File danh sách excel, lấy số thứ tự, dùng để đặt tên CV, truy cập vào đường link: https://bit.ly/2Vy7VZ7

 

 

 

Viết bình luận của bạn