KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2016

Nguyễn Ngọc Thông - 28/10/2016 - 0 bình luận

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2016, thông tin chi tiết vui lòng xem ở link đính kèm:

http://v1.ou.edu.vn/qldt/Pages/Thong-bao-Ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-thang-11-nam-20161028-4172.aspx

 (Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo)

Viết bình luận của bạn