KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2018-2019

Lê Phan Anh Vũ - 16/07/2018 - 0 bình luận

Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học gửi bản kế hoạch v/v triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp trường Năm học 2018-2019.

Kế hoạch, mẫu đăng ký: xem TẠI ĐÂY 

Các mốc thời gian lưu ý:

- 13/7/2018: Triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên, giảng viên Khoa.

- Trước ngày 20/8/2018: Phát triển đề cương nghiên cứu chi tiết theo mẫu nộp về VP. Khoa QTKD, phòng 403, cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1. (Sinh viên đăng ký theo mẫu đính kèm, mỗi đề tài đăng ký sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện online, Điều 1, Học kỳ 1, NH 2018-2019)

- Trước ngày 27/8/2018: Khoa tập hợp đề cương, phân loại, xét chọn cấp Khoa, tổng hợp danh sách gửi về Phòng HT & QLKH.

- Trước ngày 30/8/2018: Hiệu trưởng thành lập Hội đồng chấm đề cương theo từng Khoa.

- Trước ngày 20/9/2018: Hội đồng chấm đề cương tiến hành đánh giá & chấm đề cương (SV không trình bày trước hội đồng), Phòng HT & QLKH tổng hợp kết quả theo từng Khoa.

- Trước ngày 1/10/2018: Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xét chọn đề tài. Hội đồng xét chọn đề tài họp để đề xuất các đề tài được phép thực hiện & người hướng dẫn, trình Hiệu trưởng giao đề tài & người hướng dẫn.

Viết bình luận của bạn