KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

GÓC CẢNH BÁO HỌC TẬP

Lê Phan Anh Vũ - 28/11/2019 - 0 bình luận

Phòng Quản lý đào tạo gửi đến các em thông báo sau:

1. Thông tin về cảnh báo học tập đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước và cảnh báo các môn tiếng Anh không chuyên còn nợ đối với sinh viên khóa 2016.

2. Từ Học kỳ II/2019-2020, sinh viên các khóa 2019, 2018, 2017 bắt buộc phải đăng ký học tiếng Anh. Hệ thống đăng ký môn học trực tuyến sẽ không lưu kết quả đăng ký môn học của sinh viên nếu sinh viên chưa đăng ký thành công môn tiếng Anh.

Khóa 2019: đăng ký 2 hoặc 1 cấp độ tiếng Anh tùy sinh viên
Khóa 2017-khóa 2018: đăng ký 1 cấp độ tiếng Anh.

Phòng Quản lý đào tạo đã gửi email đến sinh viên để thông báo các nội dung trên.

Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn