KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Khoa QTKD - 20/06/2020 - 0 bình luận

STT MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC TẢI VỀ
01      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
02      Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
03      Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
04      Phân tích định lượng trong QT BADM1365 Tải tại đây
05      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
06      Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
07      Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
08      Trách nhiệm xã hội của DN BADM2327 Tải tại đây
09      Quản trị vận hành BADM1392 Tải tại đây
10      Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
11      Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
12      Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
13      Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
14      Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
15      Hành vi khách hàng BADM1391 Tải tại đây
16      Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
17      Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
18      Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
19      Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
20      Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
21      Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
22      Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
23      Kỹ năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
24      Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
25      Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
26      Kinh doanh quốc tế BADM1385 Tải tại đây
27      Quản trị kinh doanh quốc tế BADM2346 Tải tại đây
28      Marketing quốc tế BADM2383 Tải tại đây
29      Quản trị nguồn nhân lực quốc tế BADM2347 Tải tại đây
30      Quản trị xuất nhập khẩu BADM2381 Tải tại đây
31      Vận tải và bảo hiểm BADM2348 Tải tại đây
32      Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
33      Quản trị bán hàng BADM1389 Tải tại đây
34      Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
35      Đầu tư quốc tế   Tải tại đây
36      Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
37      Chiến lược kinh doanh toàn cầu BADM2349 Tải tại đây
38      Quản trị kênh phân phối BABM2350 Tải tại đây
39      Marketing dịch vụ BADM1395 Tải tại đây
40      Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
41      Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
42      Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
43      Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
44      Thực tập 2 IBUS4899 Tải tại đây
45      Khoá luận tốt nghiệp IBUS4699 Tải tại đây