KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Quản Trị Kinh Doanh

Khoa QTKD - 20/06/2020 - 0 bình luận

STT MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC TẢI VỀ
01      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
02      Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
03      Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
04      Phân tích định lượng trong quản trị BADM1365 Tải tại đây
05      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
06      Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
07      Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
08      Quản trị bán hàng BADM1389 Tải tại đây
09      Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
10      Kinh doanh quốc tế BADM1385 Tải tại đây
11      Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
12      Marketing quốc tế BADM2383 Tải tại đây
13      Hành Vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
14      Hành vi khách hàng BADM1391 Tải tại đây
15      Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
16      Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
17      Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
18      Quản trị vận hành BADM1392 Tải tại đây
19      Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
20      Truyền thông Marketing tích hợp BADM1394 Tải tại đây
21      Marketing dịch vụ BADM1395 Tải tại đây
22      Chiến lược marketing BADM1396 Tải tại đây
23      Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
24      Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
25      Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
26      Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
27      Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
28      Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
29      Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
30      Kỹ năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
31      Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
32      Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
33      Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
34      Quản trị chất lượng BADM2324 Tải tại đây
35      Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
36      Quản trị xuất nhập khẩu BADM2381 Tải tại đây
37      Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM2327 Tải tại đây
38      Quản trị sự khởi nghiệp BADM2328 Tải tại đây
39      Xây dựng mô hình kinh doanh BADM2329 Tải tại đây
40      Quản trị đổi mới sáng tạo BADM2330 Tải tại đây
41      Phát triển sản phẩm mới BADM2331 Tải tại đây
42      Khởi nghiệp và cơ hội kinh doanh BADM2332  Tải tại đây
43      Khởi nghiệp tinh gọn BADM2333 Tải tại đây
44      Quản trị sáng tạo mở BADM2334 Tải tại đây
45      Nghiên cứu marketing BADM2335 Tải tại đây
46      Quản trị dịch vụ BADM2336 Tải tại đây
47      Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
48      Quản trị du lịch BADM2337 Tải tại đây
49      Tuyến điểm du lịch Việt Nam BADM2374 Tải tại đây
50      Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch BADM2376 Tải tại đây
51      Quản trị kinh doanh lữ hành BADM2375 Tải tại đây
52      Địa lý du lịch Việt Nam BADM2340 Tải tại đây
53      Marketing du lịch BADM2341 Tải tại đây
54      Quản trị kinh doanh khách sạn BADM2354 Tải tại đây
55      Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch BADM2343 Tải tại đây
56      Du lịch văn hóa và di sản BADM2344 Tải tại đây
57      Du lịch sinh thái BADM2345 Tải tại đây
58      Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
59      Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
60      Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
61      Thực tập 2 BADM4899 Tải tại đây
62      Khoá luận tốt nghiệp  BADM4699 Tải tại đây
63      Xây dựng dự án khởi nghiep BADM4109 Tải tại đây