KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Marketing

Khoa QTKD - 20/06/2020 - 0 bình luận

STT MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC TẢI VỀ
01      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
02      Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
03      Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
04      Phân tích định lượng trong QT BADM1365 Tải tại đây
05      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
06      Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
07      Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
08      Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
09      Quản trị quan hệ khách hàng BADM3325 Tải tại đây
10      Marketing quốc tế BADM2383 Tải tại đây
11      Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
12      Marketing dịch vụ BADM1395 Tải tại đây
13      Quản trị vận hành BADM1392 Tải tại đây
14      Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
15      Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
16      Hành Vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
17      Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
18      Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
19      Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
20      Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
21      Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
22      Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
23      Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
24      Kỹ năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
25      Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
26      Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
27      Hành vi khách hàng BADM1391 Tải tại đây
28      Nghiên cứu marketing BADM2335 Tải tại đây
29      Truyền thông Marketing TH BADM1394 Tải tại đây
30      Phát triển sản phẩm mới BADM2331 Tải tại đây
31      Quản trị bán hàng BADM1389 Tải tại đây
32      Quản trị kênh phân phối BABM2350 Tải tại đây
33      Chiến lược và chính sách giá BADM2352 Tải tại đây
34      Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
35      Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
36      Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
37      Trách nhiệm xã hội của DN BADM2327 Tải tại đây
38      Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
39      Tổ chức sự kiện và tài trợ BADM2355 Tải tại đây
40      Quảng cáo BADM2353 Tải tại đây
41      Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
42      Lập kế hoạch truyền thông BADM2356 Tải tại đây
43      Chiến lược marketing BADM1396 Tải tại đây
44      Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
45      Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
46      Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
47      Thực tập 2 MARK4899 Tải tại đây
48      Khoá luận tốt nghiệp MARK4699 Tải tại đây