KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Marketing

Khoa QTKD - 31/07/2020 - 0 bình luận

01      Chương trình đào tạo ngành Marketing   Tải tại đây
02      Triết học Mác Lênin POLI1304 Tải tại đây
03      Kinh tế chính trị Mác Lênin POLI1205 Tải tại đây
04      Chủ nghĩa xã hội khoa học POLI1206 Tải tại đây
05      Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI1208 Tải tại đây
06      Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam POLI1207 Tải tại đây
07      Kinh tế học đại cương SEAS2301 Tải tại đây
08      Kinh tế vi mô 1 ECON1301 Tải tại đây
09      Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 Tải tại đây
10      Nguyên lý kế toán ACCO1325 Tải tại đây
11      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
12      Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
13      Xã hội học đại cương SOCI1301 Tải tại đây
14      Tâm lý học đại cương SOCI1317 Tải tại đây
15      Đại cương văn hóa Việt Nam VIET1305 Tải tại đây
16      An sinh xã hội SWOR1302 Tải tại đây
17      Nhân học đại cương SOCI1316 Tải tại đây
18      Pháp luật đại cương GLAW1315 Tải tại đây
19      Lý luận nhà nước và pháp luật BLAW1301 Tải tại đây
20      Giải tích MATH1314 Tải tại đây
21      Đại số tuyến tính MATH1313 Tải tại đây
22      Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
23      Xác suất và thống kê MATH1315 Tải tại đây
24      Tư duy phản biện BLAW1309 Tải tại đây
25      Hóa đại cương CHEM1303 Tải tại đây
26      Con người và môi trường BIOT1341 Tải tại đây
27      Tin học đại cương COMP1307 Tải tại đây
28      Tin học ứng dụng COMP2403 Tải tại đây
29      Tiếng anh nâng cao 1 GENG1339 Tải tại đây
30      Tiếng anh nâng cao 2 GENG1340 Tải tại đây
31      Tiếng anh nâng cao 3 GENG1341 Tải tại đây
32      Tiếng anh nâng cao 4 GENG1342 Tải tại đây
33      Giáo dục thể chất 1 PEDU0201 Tải tại đây
34      Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền PEDU0202 Tải tại đây
35      Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá PEDU0203 Tải tại đây
36      Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông PEDU0204 Tải tại đây
37      Giáo dục thể chất 2 - Võ thuật PEDU0205 Tải tại đây
38      Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn PEDU0206 Tải tại đây
39      Giáo dục thể chất 2 - Bơi lội PEDU0207 Tải tại đây
40      Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ PEDU0208 Tải tại đây
41      Kinh tế vi mô 1 ECON1301 Tải tại đây
42      Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 Tải tại đây
43      Phân tích định lượng trong quản trị BADM1365 Tải tại đây
44      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
45      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
46      Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
47      Quản trị tài chính FINA1328 Tải tại đây
48      Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
49      Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
50      Quản trị quan hệ khách hàng BADM2351 Tải tại đây
51      Marketing quốc tế BADM2383 Tải tại đây
52      Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
53      Marketing dịch vụ BADM1395 Tải tại đây
54      Quản trị vận hành BADM1392 Tải tại đây
55      Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
56      Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
57      Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
58      Kế toán quản trị ACCO1330 Tải tại đây
59      Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
60      Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
61      Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
62      Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
63      Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
64      Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
65      Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
66      Khả năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
67      Khả năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
68      Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
69      Hành vi khách hàng BADM1391 Tải tại đây
70      Nghiên cứu Marketing BADM2335 Tải tại đây
71      Truyền thông Marketing BADM1394 Tải tại đây
72      Phát triển sản phẩm mới BADM2331 Tải tại đây
73      Quản trị bán hàng BADM1389 Tải tại đây
74      Quản trị kênh phân phối BABM2350 Tải tại đây
75      Chiến lược và chính sách giá BADM2352 Tải tại đây
76      Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
77      Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
78      Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
79      Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
80      Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM2327 Tải tại đây
81      Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
82      Tổ chức sự kiện và tài trợ BADM2355 Tải tại đây
83      Quảng cáo BADM2353 Tải tại đây
84      Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
85      Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
86      Lập kế hoạch truyền thông BADM2356 Tải tại đây
87      Chiến lược Marketing BADM1396 Tải tại đây
88      Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM2327 Tải tại đây
89      Tiếng anh nâng cao 5 GENG1343 Tải tại đây
90      Nguyên lý kế toán ACCO1325 Tải tại đây
91      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
92      Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
93      Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
94      Kinh tế xây dựng CENG2319 Tải tại đây
95      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
96      Phát triển cộng đồng SWOR2320 Tải tại đây
97      Giới và phát triển SWOR2336 Tải tại đây
98      Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
99      Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
100      Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
101      Kỹ năng soạn thảo hợp đồng BLAW3311 Tải tại đây
102      Luật lao động BLAW1317 Tải tại đây
103      Tài chính cá nhân FINA1330 Tải tại đây
104      Thuế và hoạt động kinh doanh FINA2331 Tải tại đây
105      Thực tập 1 FINA2331 Tải tại đây
106      Thực tập 2 MARK4899 Tải tại đây
107      Khóa luận tốt nghiệp - MARK MARK4699 Tải tại đây