KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học khóa 2015

Khoa QTKD - 10/11/2016 - 0 bình luận

STT
Tên môn học
TỈ LỆ GIỮA KỲ 50% ÁP DỤNG VỚI TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC, KỂ TỪ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Marketing du lịch
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Giáo dục quốc phòng
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94