KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học chương trình chất lượng cao năm 2020( 100% tiếng anh )

Nguyễn Thị Xuân Mai - 12/07/2022 - 0 bình luận

01  Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh             

     Tải tại đây      

02 Quản trị học BADM5301 Tải tại đây 
03 Giao tiếp trong kinh doanh BADM5302 Tải tại đây 
04 Thống kê ứng dụng BADM5303 Tải tại đây 
05 Phương pháp nghiên cứu khoa học EDUC5302 Tải tại đây 
06 Quản trị nhân lực BADM5304 Tải tại đây 
07 Quản trị Marketing BADM5305 Tải tại đây 
08 Quản trị chiến lược BADM5306 Tải tại đây 
09 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM5307 Tải tại đây 
10 Thương mại điện tử BADM5308 Tải tại đây 
11 Phân tích định lượng trong QT BADM5309 Tải tại đây 
12 Quản trị thương hiệu BADM5310 Tải tại đây 
13 Quản trị chuỗi cung ứng BADM5311 Tải tại đây 
14 Quản trị dự án BADM5312 Tải tại đây 
15 Hành vi tổ chức BADM5313 Tải tại đây 
16 Quản trị bán hàng BADM5314 Tải tại đây 
17 Quản trị vận hành BADM5315 Tải tại đây 
18 Khởi nghiệp BADM5316 Tải tại đây 
19 Quản trị bản thân BADM5101 Tải tại đây 
20 Tư duy phản biện và sáng tạo BADM5102 Tải tại đây 
21 Giá trị sống 1 BADM5103 Tải tại đây 
22 Giá trị sống 2 BADM5104 Tải tại đây 
23 Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM5105 Tải tại đây 
24 Nhận diện bản thân BADM5106 Tải tại đây 
25 Xác định mục tiêu BADM5107 Tải tại đây 
26 Kỹ năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM5108 Tải tại đây 
27 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM5109 Tải tại đây 
28 Quản trị sự nghiệp BADM5110 Tải tại đây 
29 Hành vi khách hàng BADM5317 Tải tại đây 
30 Nghiên cứu marketing BADM5318 Tải tại đây 
31 Truyền thông Marketing TH BADM5319 Tải tại đây 
32 Marketing quốc tế BADM5320 Tải tại đây 
33 Quảng cáo BADM5321 Tải tại đây 
34 Digital Marketing BADM5322 Tải tại đây 
35 Quan hệ công chúng BADM5323 Tải tại đây 
36 Phát triển sản phẩm mới BADM5324 Tải tại đây 
37 Quản trị quan hệ khách hàng BADM5325 Tải tại đây 
38 Quản trị kênh phân phối BADM5326 Tải tại đây 
39 Chiến lược và chính sách giá BADM5327 Tải tại đây 
40 Tổ chức sự kiện và tài trợ BADM5328 Tải tại đây 
41 Kinh doanh quốc tế BADM5329 Tải tại đây 
42 Quản trị kinh doanh quốc tế BADM5330 Tải tại đây 
43 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế BADM5331 Tải tại đây 
44 Quản trị xuất nhập khẩu BADM5332 Tải tại đây 
45 Vận tải và bảo hiểm BADM5333 Tải tại đây 
46 Đầu tư quốc tế BADM5334 Tải tại đây 
47 Marketing căn bản BADM5335 Tải tại đây 
48 Thực tập 1 BADM5337 Tải tại đây 
49 Thực tập 2 BADM5401 Tải tại đây 
50 Khoá luận tốt nghiệp BADM5601 Tải tại đây