KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học chương trình chất lượng cao năm 2020 (Tiếng Anh - Tiếng Việt)

Võ Thị Thu Thuỷ - 12/07/2022 - 0 bình luận

  Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh             

     Tải tại đây      

  Đề cương môn học Tiếng Anh    
01 Quản trị học BADM5301 Tải tại đây 
02 Giao tiếp trong kinh doanh BADM5302 Tải tại đây 
03 Thống kê ứng dụng BADM5303 Tải tại đây 
04 Phương pháp nghiên cứu khoa học EDUC5302 Tải tại đây 
05 Quản trị nhân lực BADM5304 Tải tại đây 
06 Quản trị Marketing BADM5305 Tải tại đây 
07 Quản trị chiến lược BADM5306 Tải tại đây 
08 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM5307 Tải tại đây 
09 Thương mại điện tử BADM5308 Tải tại đây 
10 Phân tích định lượng trong QT BADM5309 Tải tại đây 
11 Quản trị thương hiệu BADM5310 Tải tại đây 
12 Quản trị chuỗi cung ứng BADM5311 Tải tại đây 
13 Quản trị dự án BADM5312 Tải tại đây 
14 Hành vi tổ chức BADM5313 Tải tại đây 
15 Quản trị bán hàng BADM5314 Tải tại đây 
16 Quản trị vận hành BADM5315 Tải tại đây 
17 Khởi nghiệp BADM5316 Tải tại đây 
18 Quản trị bản thân BADM5101 Tải tại đây 
19 Tư duy phản biện và sáng tạo BADM5102 Tải tại đây 
20 Giá trị sống 1 BADM5103 Tải tại đây 
21 Giá trị sống 2 BADM5104 Tải tại đây 
22 Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM5105 Tải tại đây 
23 Nhận diện bản thân BADM5106 Tải tại đây 
24 Xác định mục tiêu BADM5107 Tải tại đây 
25 Kỹ năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM5108 Tải tại đây 
26 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM5109 Tải tại đây 
27 Quản trị sự nghiệp BADM5110 Tải tại đây 
28 Hành vi khách hàng BADM5317 Tải tại đây 
29 Nghiên cứu marketing BADM5318 Tải tại đây 
30 Truyền thông Marketing TH BADM5319 Tải tại đây 
31 Marketing quốc tế BADM5320 Tải tại đây 
32 Quảng cáo BADM5321 Tải tại đây 
33 Digital Marketing BADM5322 Tải tại đây 
34 Quan hệ công chúng BADM5323 Tải tại đây 
35 Phát triển sản phẩm mới BADM5324 Tải tại đây 
36 Quản trị quan hệ khách hàng BADM5325 Tải tại đây 
37 Quản trị kênh phân phối BADM5326 Tải tại đây 
38 Chiến lược và chính sách giá BADM5327 Tải tại đây 
39 Tổ chức sự kiện và tài trợ BADM5328 Tải tại đây 
40 Kinh doanh quốc tế BADM5329 Tải tại đây 
41 Quản trị kinh doanh quốc tế BADM5330 Tải tại đây 
42 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế BADM5331 Tải tại đây 
43 Quản trị xuất nhập khẩu BADM5332 Tải tại đây 
44 Vận tải và bảo hiểm BADM5333 Tải tại đây 
45 Đầu tư quốc tế BADM5334 Tải tại đây 
46 Marketing căn bản BADM5335 Tải tại đây 
47 Thực tập 1 BADM5337 Tải tại đây 
48 Thực tập 2 BADM5401 Tải tại đây 
49 Khoá luận tốt nghiệp BADM5601 Tải tại đây 
  Đề cương môn học Tiếng Việt    
01 Quản trị học BADM6321 Tải tại đây
02 Giao tiếp trong kinh doanh BADM6301 Tải tại đây
03 Thống kê ứng dụng BADM6302 Tải tại đây
04 Phương pháp nghiên cứu khoa học EDUC6302 Tải tại đây
05 Quản trị nhân lực BADM6319 Tải tại đây
06 Quản trị chiến lược BADM6324 Tải tại đây
07 Thương mại điện tử BADM6303 Tải tại đây
08 Hành vi tổ chức BADM6304 Tải tại đây