KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Khoa QTKD - 20/06/2020 - 0 bình luận

STT MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC TẢI VỀ
01      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
02      Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
03      Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
04      Phân tích định lượng trong QT BADM1365 Tải tại đây
05      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
06      Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
07      Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
08      Quản trị kho BADM2360 Tải tại đây
09      Quản trị thu mua BADM2368 Tải tại đây
10      Kinh doanh quốc tế BADM1385 Tải tại đây
11      Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
12      Marketing quốc tế BADM2383 Tải tại đây
13      Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
14      Hành vi khách hàng BADM1391 Tải tại đây
15      Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
16      Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
17      Giá trị sống 1 BADM1188 Tải tại đây
18      Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
19      Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
20      Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
21      Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
22      Trả lời phỏng vấn & ứng tuyển BADM2120 Tải tại đây
23      Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
24      Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
25      Quản trị vận hành BADM1392 Tải tại đây
26      Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
27      Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng BADM2369 Tải tại đây
28      Quản trị Logistics BADM2370 Tải tại đây
29      Vận tải và bảo hiểm BADM2348 Tải tại đây
30      Quản trị xuất nhập khẩu BADM2381 Tải tại đây
31      Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
32      Quản trị chất lượng BADM2324 Tải tại đây
33      Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
34      Marketing dịch vụ BADM1395 Tải tại đây
35      Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
36      Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM2327 Tải tại đây
37      Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
38      Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
39      Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
40      Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
41      Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
42      Thực tập 2 LOGI4899 Tải tại đây
43      Khoá luận tốt nghiệp LOGI4699 Tải tại đây