KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Quản Trị Nhân Lực

Khoa QTKD - 20/06/2020 - 0 bình luận

STT MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC TẢI VỀ
01      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
02      Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
03      Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
04      Phân tích định lượng trong QT BADM1365 Tải tại đây
05      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
06      Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
07      Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
08      Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
09      Quản trị quan hệ lao động BADM2358 Tải tại đây
10      Trách nhiệm xã hội của DN BADM2327 Tải tại đây
11      Tâm lý học quản trị BADM2367 Tải tại đây
12      Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
13      Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
14      Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
15      Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
16      Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
17      Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
18      Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
19      Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
20      Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
21      Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
22      Kỹ năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
23      Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
24      Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
25      Hoạch định và tuyển dụng BADM2361 Tải tại đây
26      Đào tạo & phát triển nhân viên BADM2362 Tải tại đây
27      Quản trị hiệu quả công việc BADM2363 Tải tại đây
28      Quản trị tiền lương BADM2364 Tải tại đây
29      Môi trường và an toàn lao động BADM2365 Tải tại đây
30      Văn hóa doanh nghiệp BADM1371 Tải tại đây
31      Quản trị nguồn nhân lực quốc tế BADM2347 Tải tại đây
32      Bảo hiểm xã hội BADM2366 Tải tại đây
33      Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
34      Hệ thống thông tin nhân lực BADM2357 Tải tại đây
35      Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
36      Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
37      Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
38      Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
39      Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
40      Thực tập 2 HRMA4899 Tải tại đây
41      Khóa luận tốt nghiệp BADM4699 Tải tại đây