KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Quản Trị Kinh Doanh

Khoa QTKD - 31/07/2020 - 0 bình luận

 STT   TÊN MÔN HỌC   MÃ MÔN HỌC   XEM CHI TIẾT 
01  Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh      Tải tại đây
   Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Chất lượng cao   Tải tại đây
02  Triết học Mác Lênin POLI1304 Tải tại đây
03  Kinh tế chính trị Mác Lênin POLI1205 Tải tại đây
04  Chủ nghĩa xã hội khoa học POLI1206 Tải tại đây
05  Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI1208 Tải tại đây
06  Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam POLI1207 Tải tại đây
07  Kinh tế học đại cương SEAS2301 Tải tại đây
08  Kinh tế vi mô 1 ECON1301 Tải tại đây
09  Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 Tải tại đây
10  Nguyên lý kế toán ACCO1325 Tải tại đây
11  Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
12  Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
13  Xã hội học đại cương SOCI1301 Tải tại đây
14  Tâm lý học đại cương SOCI1317 Tải tại đây
15  Đại cương văn hóa Việt Nam VIET1305 Tải tại đây
16  An sinh xã hội  SWOR1302  Tải tại đây
17  Nhân học đại cương SOCI1316 Tải tại đây
18  Pháp luật đại cương GLAW1315 Tải tại đây
19  Lý luận nhà nước và pháp luật BLAW1301 Tải tại đây
20  Giải tích MATH1314 Tải tại đây
21  Đại số tuyến tính MATH1313 Tải tại đây
22  Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
23  Xác suất và thống kê MATH1315 Tải tại đây
24  Tư duy phản biện BLAW1309 Tải tại đây
25  Hóa đại cương CHEM1303 Tải tại đây
26  Con người và môi trường BIOT1341 Tải tại đây
27  Tin học đại cương COMP1307 Tải tại đây
28  Tin học ứng dụng COMP2403 Tải tại đây
29  Tiếng anh nâng cao 1 GENG1339 Tải tại đây
30  Tiếng anh nâng cao 2 GENG1340 Tải tại đây
31  Tiếng anh nâng cao 3 GENG1341 Tải tại đây
32  Tiếng anh nâng cao 4 GENG1342 Tải tại đây
33  Giáo dục thể chất 1 PEDU0201 Tải tại đây
34  Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền PEDU0202 Tải tại đây
35  Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá PEDU0203 Tải tại đây
36  Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông PEDU0204 Tải tại đây
37  Giáo dục thể chất 2 - Vo thuat PEDU0205 Tải tại đây
38  Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn PEDU0206 Tải tại đây
39  Giáo dục thể chất 2 - Bơi lội PEDU0207 Tải tại đây
40  Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ PEDU0208 Tải tại đây
41  Kinh tế vi mô 1 ECON1301 Tải tại đây
42  Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 Tải tại đây
43  Phân tích định lượng trong quản trị BADM1365 Tải tại đây
44  Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
45  Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
46  Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
47  Quản trị tài chính FINA1328 Tải tại đây
48  Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
49  Quản trị bán hàng BADM1389 Tải tại đây
50  Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
51  Kinh doanh quốc tế BADM1385 Tải tại đây
52  Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
53  Marketing quốc tế BADM2383 Tải tại đây
54  Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
55  Hành vi khách hàng BADM1391 Tải tại đây
56  Kế toán quản trị ACCO1330 Tải tại đây
57  Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
58  Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
59  Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
60  Quản trị vận hành BADM1392 Tải tại đây
61  Quản trị bán hàng BADM1389 Tải tại đây
62  Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
63  Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
64  Truyền thông Marketing BADM1394 Tải tại đây
65  Marketing dịch vụ BADM1395 Tải tại đây
66  Chiến lược Marketing BADM1396 Tải tại đây
67  Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
68  Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
69  Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
70  Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
71  Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
72  Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
73  Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
74  Khả năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
75  Khả năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
76  Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
77  Quản trị vận hành BADM1392 Tải tại đây
78  Quản trị chuỗi cung ứng BADM1387 Tải tại đây
79  Truyền thông Marketing BADM1394 Tải tại đây
80  Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
81  Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
82  Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
83  Quản trị chất lượng BADM2324 Tải tại đây
84  Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
85  Marketing dịch vụ BADM1395 Tải tại đây
86  Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
87  Luật kinh doanh GLAW1318 Tải tại đây
88  Quản trị xuất nhập khẩu BADM2381 Tải tại đây
89  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM2327 Tải tại đây
90  Quản trị Khởi nghiệp BADM2328 Tải tại đây
91  Xây dựng mô hình kinh doanh BADM2329 Tải tại đây
92  Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
93  Quản trị đổi mới sáng tạo BADM2330 Tải tại đây
94  Phát triển sản phẩm mới BADM2331 Tải tại đây
95  Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
96  Khởi nghiệp và cơ hội kinh doanh BADM2332 Tải tại đây
97  Khởi nghiệp tinh gọn BADM2333 Tải tại đây
98  Quản trị sáng tạo mở BADM2334 Tải tại đây
99  Nghiên cứu Marketing BADM2335 Tải tại đây
100  Quản trị dịch vụ BADM2336 Tải tại đây
101  Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
102  Quản trị du lịch BADM2337 Tải tại đây
103  Tuyến điểm du lịch Việt Nam BADM2374 Tải tại đây
104  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch BADM2376 Tải tại đây
105  Quản trị kinh doanh lữ hành BADM2375 Tải tại đây
106  Địa lý du lịch Việt Nam BADM2340 Tải tại đây
107  Marketing du lịch BADM2341 Tải tại đây
108  Quản trị kinh doanh khách sạn BADM2354 Tải tại đây
109  Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch BADM2343 Tải tại đây
110  Du lịch văn hóa và di sản BADM2344 Tải tại đây
111  Du lịch sinh thái BADM2345 Tải tại đây
112  Luật du lịch GLAW1327 Tải tại đây
113  Tiếng anh nâng cao 5 GENG1343 Tải tại đây
114  Nguyên lý kế toán ACCO1325 Tải tại đây
115  Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
116  Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
117  Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
118  Kinh tế xây dựng CENG2319 Tải tại đây
119  Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
120  Phát triển cộng đồng SWOR2320 Tải tại đây
121  Giới và phát triển SWOR2336 Tải tại đây
122  Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
123  Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
124  Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
125  Kỹ năng soạn thảo hợp đồng BLAW3311 Tải tại đây
126  Luật lao động BLAW1317 Tải tại đây
127  Tài chính cá nhân FINA1330 Tải tại đây
128  Thuế và hoạt động kinh doanh FINA2331 Tải tại đây
129  Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
130  Thực tập 2 BADM4899 Tải tại đây
131  Khóa luận TN quản trị kinh doanh BADM4699 Tải tại đây
132  Xây dựng dự án khởi nghiệp BADM4109 Tải tại đây