KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Quản Trị Nhân Lực

Khoa QTKD - 31/07/2020 - 0 bình luận

 STT   TÊN MÔN HỌC   MÃ MÔN HỌC   XEM CHI TIẾT 
01  Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực      Tải tại đây
02  Triết học Mác Lênin POLI1304 Tải tại đây
03  Kinh tế chính trị Mác Lênin POLI1205 Tải tại đây
04  Chủ nghĩa xã hội khoa học POLI1206 Tải tại đây
05  Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI1208 Tải tại đây
06  Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam POLI1207 Tải tại đây
07  Kinh tế học đại cương SEAS2301 Tải tại đây
08  Kinh tế vi mô 1 ECON1301 Tải tại đây
09  Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 Tải tại đây
10  Nguyên lý kế toán ACCO1325 Tải tại đây
11  Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
12  Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
13  Xã hội học đại cương SOCI1301 Tải tại đây
14  Tâm lý học đại cương SOCI1317 Tải tại đây
15  Đại cương văn hóa Việt Nam VIET1305 Tải tại đây
16  An sinh xã hội  SWOR1302  Tải tại đây
17  Nhân học đại cương SOCI1316 Tải tại đây
18  Pháp luật đại cương GLAW1315 Tải tại đây
19  Lý luận nhà nước và pháp luật BLAW1301 Tải tại đây
20  Giải tích MATH1314 Tải tại đây
21  Đại số tuyến tính MATH1313 Tải tại đây
22  Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
23  Xác suất và thống kê MATH1315 Tải tại đây
24  Tư duy phản biện BLAW1309 Tải tại đây
25  Hóa đại cương CHEM1303 Tải tại đây
26  Con người và môi trường BIOT1341 Tải tại đây
27  Tin học đại cương COMP1307 Tải tại đây
28  Tin học ứng dụng COMP2403 Tải tại đây
29  Tiếng anh nâng cao 1 GENG1339 Tải tại đây
30  Tiếng anh nâng cao 2 GENG1340 Tải tại đây
31  Tiếng anh nâng cao 3 GENG1341 Tải tại đây
32  Tiếng anh nâng cao 4 GENG1342 Tải tại đây
33  Giáo dục thể chất 1 PEDU0201 Tải tại đây
34  Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền PEDU0202 Tải tại đây
35  Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá PEDU0203 Tải tại đây
36  Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông PEDU0204 Tải tại đây
37  Giáo dục thể chất 2 - Võ thuật PEDU0205 Tải tại đây
38  Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn PEDU0206 Tải tại đây
39  Giáo dục thể chất 2 - Bơi lội PEDU0207 Tải tại đây
40  Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ PEDU0208 Tải tại đây
41  Kinh tế vi mô 1 ECON1301 Tải tại đây
42  Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 Tải tại đây
43  Phân tích định lượng trong quản trị BADM1365 Tải tại đây
44  Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
45  Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
46  Quản trị Marketing BADM1367 Tải tại đây
47  Quản trị tài chính FINA1328 Tải tại đây
48  Quản trị chiến lược BADM1380 Tải tại đây
49  Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
50  Quản trị quan hệ lao động BADM2358 Tải tại đây
51  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp BADM2327 Tải tại đây
52  Tâm lý học quản trị BADM2367 Tải tại đây
53  Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
54  Quản trị dự án BADM1379 Tải tại đây
55  Lập kế hoạch kinh doanh BADM2323 Tải tại đây
56  Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
57  Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
58  Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
59  Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
60  Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
61  Nhận diện bản thân BADM2118 Tải tại đây
62  Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
63  Khả năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
64  Khả năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
65  Quản trị sự nghiệp BADM2122 Tải tại đây
66  Hoạch định và tuyển dụng BADM2361 Tải tại đây
67  Đào tạo và phát triển nhân viên BADM2362 Tải tại đây
68  Quản trị hiệu quả công việc BADM2363 Tải tại đây
69  Quản trị tiền lương BADM2364 Tải tại đây
70  Môi trường và an toàn lao động BADM2365 Tải tại đây
71  Văn hóa doanh nghiệp BADM1371 Tải tại đây
72  Quản trị nguồn nhân lực quốc tế BADM2347 Tải tại đây
73  Bảo hiểm xã hội BADM2366 Tải tại đây
74  Quản trị sự thay đổi BADM2325 Tải tại đây
75  Hệ thống thông tin nhân lực BADM2357 Tải tại đây
76  Tiếng anh nâng cao 5 GENG1343 Tải tại đây
77  Nguyên lý kế toán ACCO1325 Tải tại đây
78  Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
79  Marketing căn bản BADM1372 Tải tại đây
80  Hành vi tổ chức BADM1370 Tải tại đây
81  Kinh tế xây dựng CENG2319 Tải tại đây
82  Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
83  Phát triển cộng đồng SWOR2320 Tải tại đây
84  Giới và phát triển SWOR2336 Tải tại đây
85  Quan hệ công chúng BADM1369 Tải tại đây
86  Thương mại điện tử BADM1373 Tải tại đây
87  Hệ thống quản lý doanh nghiệp BADM2359 Tải tại đây
88  Kỹ năng soạn thảo hợp đồng BLAW3311 Tải tại đây
89  Luật lao động BLAW1317 Tải tại đây
90  Tài chính cá nhân FINA1330 Tải tại đây
91  Thuế và hoạt động kinh doanh FINA2331 Tải tại đây
92  Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
93  Thực tập 2 HRMA4899 Tải tại đây
94  Khóa luận tốt nghiệp HRMA4699 Tải tại đây