KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thuyết trình trên lớp

Khoa QTKD - 11/04/2017 - 0 bình luận

Các sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh thường được yêu cầu thuyết trình về một chủ đề hoặc một tình huống trong mỗi môn học. Thực hiện việc thuyết trình này, sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện khả năng trình bày vấn đề một cách ngắn gọn, súc tích, có sức thuyết phục; rèn luyện được khả năng làm power point hoặc làm video (nếu có); rèn luyện khả năng kiểm soát và thể hiện trước đám đông.

Thuyết trình của sinh viên sẽ giúp giảng viên đánh giá được sinh viên có đạt được các mức độ sau trong thang đo Bloom:

  • Trình bày, mô tả được các khái niệm, các vấn đề lý thuyết (mức độ 1)
  • Giải thích, so sánh được các khái niệm, vấn đề, sự kiện (mức độ 2)
  • Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh (mức độ 3)
  • Phân tích, luận giải các vấn đề, sự kiện (mức độ 4)
  • Tổng hợp, đánh giá các vấn đề (mức độ 5).

Đặc biệt, việc thuyết trình giúp sinh viên thấy gần gũi với công việc của nhà quản trị, yêu thích các công việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp.