KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thực hành làm việc nhóm

Khoa QTKD - 06/02/2017 - 0 bình luận

Là một yêu cầu bắt buộc trong các lớp học của Khoa Quản trị kinh doanh, các sinh viên được yêu cầu làm việc theo nhóm để cùng thảo luận về một chủ đề, làm bài tập, tìm hiểu và phân tích tình huống. Phương pháp làm việc nhóm sẽ giúp sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp, làm việc tương tác và kết hợp, giúp sinh viên trở nên nhạy bén và linh hoạt hơn, rèn luyện được khả năng tư duy, phát huy sức mạnh tổng thể cũng như khai thác tiềm năng của từng thành viên trong nhóm.

Phương pháp làm việc nhóm giúp sinh viên đạt được các mức độ sau trong thang đo Bloom:

  • Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh (mức độ 3)
  • Phát triển năng lực tư duy, phân tích, luận giải các vấn đề (mức độ 4)
  • Tổng hợp, đánh giá các vấn đề (mức độ 5).

Điều đặc biệt quan trọng là phương pháp làm việc nhóm giúp sinh viên yêu thích làm việc hợp tác và kết nối, yêu thích các công việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp.