KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thực hành giải quyết tình huống

Khoa QTKD - 10/01/2017 - 0 bình luận

Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên cơ hữu và cả lực lượng giảng viên thỉnh giảng của Khoa đã thường xuyên tổ chức và xây dựng nên một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Để sử dụng phuơng pháp Case-study có hiệu quả, giảng viên sẽ giảng giải lý thuyết dựa theo một tình huống của một công ty. Thông thường, tình huống sẽ được cung cấp trước để sinh viên đọc và tìm hiểu. Trên lớp sinh viên sẽ nêu ý kiến trao đổi, thảo luận. Dựa trên đó giảng viên dẫn dắt, giảng giải lý thuyết để sinh viên hiểu rõ hơn và lý giải được tình huống trong thực tế.

Thông qua phương pháp giảng dạy tình huống, sinh viên sẽ tiếp nhận thêm sự hiểu biết thực tiễn và kiến tạo tri thức theo nền tảng của mỗi cá nhân trong mối tương tác xã hội.

Phương pháp tình huống giúp sinh viên đạt được các mức độ sau trong thang đo Bloom:

  • Có khả năng giải thích, so sánh (mức độ 2)
  • Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh (mức độ 3)
  • Phân tích, luận giải các vấn đề (mức độ 4)

Đặc biệt, phương pháp tình huống giúp sinh viên yêu thích các công việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp.