KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Lớp học của tôi

Chương trình Rouen - Hình ảnh hoạt động
Lớp học kỹ năng - Nhận diện bản thân
Thuyết trình trên lớp
Hoạt động mô phỏng trên lớp
Tham quan doanh nghiệp
Thực hành trò chơi đóng vai
Phân tích tình huống của doanh nghiệp
Quản trị học - thoả sức sáng tạo
Thực hành làm việc nhóm
Thực hành giải quyết tình huống
12»