KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Xu hướng ngành “Quản trị nhân lực ứng dụng”

Khoa QTKD - 19/07/2016 - 0 bình luận

1- Mục tiêu

Sinh viên tốt nghiệp ngành QTNL ứng dụng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về quản lý con người, có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn hoạt động của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Cụ thể là sau khi hoàn thành toàn bộ khóa học, sinh viên có khả năng:

- Phân tích, dự báo, lập kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm có đủ số lượng và chất lượng nhân viên ở mọi vị trí của tổ chức vào những thời điểm nhất định

- Thực hiện thành thạo quy trình phân tích công việc, xây dựng bảng mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên phù hợp với đặc thù của con người và tổ chức.

- Thiết kế và tham gia thực hiện tất cả các khâu trong quy trình tuyển dụng nhân viên cho tổ chức - Thiết kế và vận hành được hệ thống đánh giá và quản trị việc thực hiện công việc của nhân viên

- Xây dựng được các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức.

- Thiết kế được hệ thống lương, thưởng, phúc lợi hợp lý, công bằng, có tính cạnh tranh cho tổ chức

- Vận dụng tốt Luật lao động để thực hiện tốt các chế độ chính sách quy định đối với người lao động, giải quyết hữu hiệu những vấn đề về quan hệ lao động, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện trong tổ chức.

- Làm việc hiệu quả với các kỹ năng mềm được trang bi đầy đủ như sử dụng máy tính, soạn thảo, thuyết trình, giao tiếp, thương lượng, động viên, làm việc nhóm, quản lý thời gian.

- Tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc, chấp nhận và nhanh chóng thích nghi với cải tiến và sự thay đổi.

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Người tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực ứng dụng có thể

- Đảm nhận các công việc trong hoạt động kinh doanh, xúc tiến quan hệ khách hàng của các tổ chức tư vấn hay cung ứng nguồn nhân lực;

- Phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; công tác lương bổng và các chế độ, chính sách, các công việc hành chính văn phòng, giữ vị trí quản lý các cấp trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.

  1. Các nhóm kiến thức ngành (26 tín chỉ)

Thu hút nguồn nhân lực (6 tín chỉ) bao gồm : Phân tích công việc, Hoạch định nguồn nhân lực và Tuyển dụng nhân viên

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (4 tín chỉ) bao gồm : Đào tạo và phát triển nhân viên, Quản trị sự thay đổi

Duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực (10 tín chỉ) bao gồm: Đánh giá kết quả làm việc, Lương bổng và Phúc lợi, Luật lao động và Quan hệ lao động, Bảo hiểm xã hội

Môi trường tổ chức (6 tín chỉ) bao gồm Văn hoá tổ chức, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chính, văn phòng