KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Giới thiệu ngành quản trị nhân lực 2016

Khoa QTKD - 06/06/2016 - 0 bình luận

Trong một tổ chức, doanh nghiệp, máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân lực có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức, doanh nghiệp Không chỉ Bộ phận nhân sự mà cán bộ quản lý các cấp đều phải thực hiện chức năng này. Vì vậy nhu cầu đào tạo các kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về Quản trị nhân lực ngày càng tăng cao.

Bắt đầu từ khóa 2016, Chuyên ngành Quản trị nhân lực thuộc ngành Quản trị kinh doanh sẽ được nâng cao thành Ngành Quản trị nhân lực với thời gian đào tạo 4 năm học chia thành 11 học kỳ với 120 tín chỉ không bao gồm Giáo dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng (8 tín chỉ). Khối lượng kiến thức của chương trình bao gồm:

  • Kiến thức giáo dục đại cương: 13 môn học với 38 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 15 môn học, 12 chuyên đề, kiến tập, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp tương đương 82 tín chỉ.
  • Điểm mới trong chương trình đào tạo
  • Trong mỗi môn học quan trọng của ngành đều có một chuyên đề chuyên sâu
  • Chuyển một số môn học bắt buộc thành tự chọn, đồng thời bổ sung 6 chuyên đề kỹ năng mềm, 6 chuyên đề nâng cao giới thiệu những kiến thức đương đại về Quản trị nhân lực, và một kỳ kiến tập giúp sinh viên làm quen với thực tế doanh nghiệp ngay từ cuối năm thứ hai

Sinh viên có cơ hội chọn 1 trong 2 hình thức cho kỳ tốt nghiệp: làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các môn thay thế.

Ngoài ra, trong suốt toàn bộ chương trình học, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, các nhà quản lý thông qua các buổi tham quan doanh nghiệp, các hội thảo chuyên môn, các buổi báo cáo chuyên đề. Sinh viên cũng được khuyến khích, tạo điều kiện tham dự các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học để gia tăng kinh nhiệm và kỹ năng cho bản thân.

Vui lòng truy cập TẠI ĐÂY để xem thêm thông tin chi tiết chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản Trị Nhân Lực năm 2016

Clip giới thiệu về ngành Quản trị nhân lực