KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Kiết quả sinh viên nghiên cứu khoa học 2012 - 2013

Khoa QTKD - 20/05/2013 - 0 bình luận

Sau khi vận động, khuyến khích để sinh viên hiểu về vai trò của nghiên cứu khoa học thì năm học 2012 – 2013 Khoa cũng đã đón nhận khá nhiều đề tài của các em gửi về. Sau quá trình thực hiện, đề tài của các em qua hết các vòng thẩm định cơ sở ở cấp Khoa và tiến sâu vào vòng cấp Trường. Sinh viên Khoa QTKD cũng đã khá xuất sắc mang về 9 giải thưởng ở vòng cấp Trường: