KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Kết quả sinh viên nghiên cứu khoa học

Vương Minh Khoa - 16/05/2020 - 0 bình luận

1. Quyết định 789/QĐ-ĐHM v/v khen thưởng học bổng sinh viên có đề tài đạt giải cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2016-2017: Xem tại đây

Danh mục đề tài đạt giải kèm theo Quyết định 789/QĐ-ĐHM: Xem tại đây

2. Quyết định 1025/QĐ-ĐHM v/v khen thưởng học bổng sinh viên có đề tài đạt giải cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2017-2018: Xem tại đây

Danh mục đề tài đạt giải kèm theo Quyết định 1025/QĐ-ĐHM: Xem tại đây

3. Quyết định 1033/QĐ-ĐHM v/v khen thưởng học bổng sinh viên có đề tài đạt giải cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2018-2019: Xem tại đây