KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo

THÔNG BÁO v/v tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” Năm học 2016 – 2017
Thông báo Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Chia sẻ - Kết nối thành công”
THÔNG BÁO V/V TIẾP SINH VIÊN SÁNG THỨ TƯ, 4/1/2017
Danh sách chia nhóm học kỹ năng "Nhận diện bản thân"