KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Năm 2022-2023 giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh thực hiện 98 bài viết nghiên cứu khoa học

Khoa QTKD - 27/07/2023 - 0 bình luận

Trong năm học 2022-2023, toàn Khoa Quản trị Kinh doanh có tổng số 98 bài báo/hội thảo/chương sách trong nước và quốc tế,  trong đó:

Có 10 bài ISI/ESCI, 6 bài Scopus, 4 bài ACI, 5 chương sách của NXB quốc tế uy tín và 16 bài hội thảo quốc tế

Có 12 bài của người học (SV, HV)

Hội thảo cấp khoa và đề tài NCKH cấp cơ sở:

Tổ chức Hội thảo cấp Khoa “Quản trị kinh doanh trong xu hướng mới” vào ngày 14/06/2023 với 29 bài tham luận

Có 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Thực hiện hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 21 đề tài đoạt giải cấp Trường