KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Danh sách các bài báo của Giảng viên khoa QTKD tại hội thảo Sustainable Tourism 2017

Khoa QTKD - 12/04/2017 - 0 bình luận

Năm 2017, Khoa Quản trị kinh doanh đã thúc đẩy thành lập các nhóm nghiên cứu, kết hợp với các giáo sư nước ngoài để viết bài tham gia hội thảo quốc tế Sustainable Tourism 2017 và hội thảo quốc tếICB 2017. Các nhóm nghiên cứu với các chủ đề bài báo như sau

Nhóm

Tên chủ đề nghiên cứu

Các giảng viên tham gia

01

Chuỗi dịch vụ - lợi nhuận để phát triển kinh doanh trong doanh nghiệp

Trịnh Thuỳ Anh, Nguyễn Trần Cẩm Linh, Nguyễn Thị Thuỷ, Lê Thanh Huyền Thơ, Prof. Bahaudin G. Mujtaba, (Professor of International Management and HRM, Nova Southeastern University)

02

Mối quan hệ giữa quảng cáo, niềm tin, thái độ, hành vi và sự gắn kết của khách hàng

Trịnh Thuỳ Anh, Nguyễn Ngọc Thông, Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Huỳnh Hạnh Phúc, Prof. Carsten Baumgarth (Berlin School of Economics and Law)

03

Xây dựng thương hiệu tổ chức theo hướng tổ chức thành tích cao để phát triển bền vững doanh nghiệp

Trịnh Thuỳ Anh, Lê Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Diệu Linh, Frederic William Swierczek

04

Đổi mới quản trị và kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Trịnh Thuỳ Anh, Nguyễn Ngọc Thông, Wim Vanhaverbeke (Hasselt University).