KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hoạt động sinh viên

Mùa hè xanh năm 2015
Hoa tri thức năm 2015
Hội trại Tôi là thủ lĩnh Sinh viên 2016
Sinh viên và hoạt động Đoàn – Hội
«12